ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.com
5,290,000 ريال
1 سال
5,290,000 ريال
1 سال
5,290,000 ريال
1 سال
.net
5,790,000 ريال
1 سال
5,790,000 ريال
1 سال
5,790,000 ريال
1 سال
.org
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.info
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
.club
5,890,000 ريال
1 سال
5,890,000 ريال
1 سال
5,890,000 ريال
1 سال
.biz
6,990,000 ريال
1 سال
6,990,000 ريال
1 سال
6,990,000 ريال
1 سال
.name
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
.mobi
8,990,000 ريال
1 سال
8,990,000 ريال
1 سال
8,990,000 ريال
1 سال
.asia
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
.tel
11,990,000 ريال
1 سال
11,990,000 ريال
1 سال
11,990,000 ريال
1 سال
.ca
11,500,000 ريال
1 سال
11,500,000 ريال
1 سال
11,500,000 ريال
1 سال
.eu
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.co
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
.pro
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
.us
3,690,000 ريال
1 سال
3,690,000 ريال
1 سال
3,690,000 ريال
1 سال
.tv
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.me
6,250,000 ريال
1 سال
6,250,000 ريال
1 سال
6,250,000 ريال
1 سال
.ws
24,000,000 ريال
1 سال
24,000,000 ريال
1 سال
24,000,000 ريال
1 سال
.bz
8,490,000 ريال
1 سال
8,490,000 ريال
1 سال
8,490,000 ريال
1 سال
.cc
4,300,000 ريال
1 سال
4,300,000 ريال
1 سال
4,300,000 ريال
1 سال
.in
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.de
3,890,000 ريال
1 سال
3,890,000 ريال
1 سال
3,890,000 ريال
1 سال
.co.uk
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.org.uk
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.com.co
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.co.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.net.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.org.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.id.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.sch.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.gov.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.ac.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.coffee
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
.restaurant
19,890,000 ريال
1 سال
19,890,000 ريال
1 سال
19,890,000 ريال
1 سال
.institute
8,590,000 ريال
1 سال
8,590,000 ريال
1 سال
8,590,000 ريال
1 سال
.shop
11,590,000 ريال
1 سال
11,590,000 ريال
1 سال
11,590,000 ريال
1 سال
.it
2,350,000 ريال
1 سال
2,350,000 ريال
1 سال
2,350,000 ريال
1 سال
.uk
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.blog
10,500,000 ريال
1 سال
10,500,000 ريال
1 سال
10,500,000 ريال
1 سال
.store
21,000,000 ريال
1 سال
21,000,000 ريال
1 سال
21,000,000 ريال
1 سال
.ru
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
.xyz
1,550,000 ريال
1 سال
4,990,000 ريال
1 سال
4,990,000 ريال
1 سال
.academy
12,500,000 ريال
1 سال
12,500,000 ريال
1 سال
12,500,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains