ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.com
8,100,000 ريال
1 سال
8,100,000 ريال
1 سال
8,100,000 ريال
1 سال
.net
9,990,000 ريال
1 سال
9,990,000 ريال
1 سال
9,990,000 ريال
1 سال
.org
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.info
13,400,000 ريال
1 سال
13,400,000 ريال
1 سال
13,400,000 ريال
1 سال
.club
8,890,000 ريال
1 سال
8,890,000 ريال
1 سال
8,890,000 ريال
1 سال
.biz
10,500,000 ريال
1 سال
10,500,000 ريال
1 سال
10,500,000 ريال
1 سال
.name
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.mobi
15,900,000 ريال
1 سال
15,900,000 ريال
1 سال
15,900,000 ريال
1 سال
.asia
8,980,000 ريال
1 سال
8,980,000 ريال
1 سال
8,980,000 ريال
1 سال
.tel
18,500,000 ريال
1 سال
18,500,000 ريال
1 سال
18,500,000 ريال
1 سال
.ca
18,600,000 ريال
1 سال
18,600,000 ريال
1 سال
18,600,000 ريال
1 سال
.eu
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.co
19,200,000 ريال
1 سال
19,200,000 ريال
1 سال
19,200,000 ريال
1 سال
.pro
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
.us
5,690,000 ريال
1 سال
5,690,000 ريال
1 سال
5,690,000 ريال
1 سال
.me
9,990,000 ريال
1 سال
9,990,000 ريال
1 سال
9,990,000 ريال
1 سال
.ws
38,900,000 ريال
1 سال
38,900,000 ريال
1 سال
38,900,000 ريال
1 سال
.in
3,990,000 ريال
1 سال
3,990,000 ريال
1 سال
3,990,000 ريال
1 سال
.de
6,990,000 ريال
1 سال
6,990,000 ريال
1 سال
6,990,000 ريال
1 سال
.co.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.net.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.org.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.id.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.sch.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.gov.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.ac.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.coffee
18,500,000 ريال
1 سال
18,500,000 ريال
1 سال
18,500,000 ريال
1 سال
.restaurant
29,990,000 ريال
1 سال
29,990,000 ريال
1 سال
29,990,000 ريال
1 سال
.institute
12,900,000 ريال
1 سال
12,900,000 ريال
1 سال
12,900,000 ريال
1 سال
.shop
18,900,000 ريال
1 سال
18,900,000 ريال
1 سال
18,900,000 ريال
1 سال
.it
3,990,000 ريال
1 سال
3,990,000 ريال
1 سال
3,990,000 ريال
1 سال
.uk
4,300,000 ريال
1 سال
4,300,000 ريال
1 سال
4,300,000 ريال
1 سال
.blog
15,990,000 ريال
1 سال
15,990,000 ريال
1 سال
15,990,000 ريال
1 سال
.store
32,000,000 ريال
1 سال
32,000,000 ريال
1 سال
32,000,000 ريال
1 سال
.ru
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
.academy
19,990,000 ريال
1 سال
19,990,000 ريال
1 سال
19,990,000 ريال
1 سال
.ae
25,800,000 ريال
1 سال
25,800,000 ريال
1 سال
25,800,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains