هاست لینوکس - cPanel

cP7 plan-200MB

200 مگابایت فضا
3000 مگابایت پهنای باند
15 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-300MB

300 مگابایت فضا
5000 مگابایت پهنای باند
50 اکانت ftp
8 عدد پایگاه داده
3 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-500MB

500 مگابایت فضا
8000 مگابایت پهنای باند
15 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...

cP7 Plan-700MB

700 مگابایت فضا
12000 مگابایت پهنای باند
50 اکانت ftp
5 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-1500MB

1500 مگابایت فضا
30000 مگابایت پهنای باند
80 اکانت ftp
6 عدد پایگاه داده
2 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-1000MB

1000 مگابایت فضا
20000 مگابایت پهنای باند
60 اکانت ftp
6 عدد پایگاه داده
2 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-2000MB

2000 مگابایت فضا
40000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
7 عدد پایگاه داده
2 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-3000MB

3000 مگابایت فضا
55000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
8 عدد پایگاه داده
3 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-5000MB

5000 مگابایت فضا
100000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
8 عدد پایگاه داده
3 عدد Addon Domain
و ...

cP7 plan-10000MB

10000 مگابایت فضا
150000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
15 عدد پایگاه داده
6 عدد Addon Domain
و ...