سرور اختصاصی مجازی مدیریت شده ایران

VZ-512


شروع از   500,000 ريال
ماهانه

512MB RAM / 30GB Disk Space / 1TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


VZ-1024


شروع از   820,000 ريال
ماهانه

1024MB RAM / 70GB Disk Space / 2TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


VZ-2048


شروع از   4,950,000 ريال
ماهانه

2048MB RAM / 30GB Disk Space / 500GB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


VZ-3072


شروع از   12,430,000 ريال
ماهانه

3072MB RAM / 40GB Disk Space / 400GB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4
کنترل پنل Cpanel بصورت رایگان


VZ-4096


شروع از   2,500,000 ريال
ماهانه

4096MB RAM / 200GB Disk Space / 5TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4