سرویس های ارسال ایمیل انبوه(ایمیل مارکتینگ)

EJ-1000


 
1,050,000 ريال
ماهانهارسال 1000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل ندارد
امنیت حریم شخصی


EJ-2000


 
1,650,000 ريال
ماهانهارسال 2000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل ندارد
امنیت حریم شخصی


EJ-3000


 
2,550,000 ريال
ماهانهارسال 3000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل ندارد
امنیت حریم شخصی


EJ-4000


 
3,300,000 ريال
ماهانهارسال 4000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل دارد
امنیت حریم شخصی


EJ-5000


 
4,500,000 ريال
ماهانهارسال 5000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل دارد
امنیت حریم شخصی