سرور اختصاصی مجازی KVM

KVM-512


شروع از   500,000 ريال
ماهانه

512MB RAM / 30GB Disk Space / 1TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


KVM-1024


شروع از   820,000 ريال
ماهانه

1024MB RAM / 70GB Disk Space / 2TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


KVM-2048


شروع از   1,560,000 ريال
ماهانه

2048MB RAM / 100GB Disk Space / 3TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


KVM-3072


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

3072MB RAM / 150GB Disk Space / 4TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


KVM-4096


 
2,500,000 ريال
ماهانه

4096MB RAM / 200GB Disk Space / 5TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


KVM-6182


 
2,500,000 ريال
ماهانه

6182MB RAM / 200GB Disk Space / 5TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4