سرور اختصاصی مجازی KVM

KVM-512

512MB RAM / 30GB Disk Space / 1TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4

KVM-1024
KVM-2048
KVM-3072
KVM-4096